Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy
Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz
[KINDLE] ✓ Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy | by ☆ Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz
Sep 27, 2020 - 20:20 PMBy Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz

Nasza antologia jest w pewnym sensie naturaln kontynuacj s ynnego przedsi wzi cia pod nazw Parnas Bis Skoro S ownik literatury urodzonej po roku 1960 prezentowa biogramy m odej, aczkolwiek dramatycznie starzej cej si literatury polskiej, przysz a kolej na prezentacj znacz cej przynajmniej cz ci jej dorobku.Jak si okaza o, wi cej os b w Polsce pisze wiersze ni proNasza antologia jest w pewnym sensie naturaln kontynuacj s ynnego przedsi wzi cia pod nazw Parnas Bis Skoro S ownik literatury urodzonej po roku 1960 prezentowa biogramy m odej, aczkolwiek dramatycznie starzej cej si literatury polskiej, przysz a kolej na prezentacj znacz cej przynajmniej cz ci jej dorobku.Jak si okaza o, wi cej os b w Polsce pisze wiersze ni proz Jest to zrozumia e, poezja w naszym kraju zawsze chyba odgrywa a wi ksz rol , ch tniej by a czytana, mia a wi ksze znaczenie ni proza Nie jest przecie tak, e w Polsce traktowano literatur ale poezj przede wszystkim jako jedn z bardziej wyrafinowanych form sp dzania wolnego czasu Zaskakuj cym jest fakt, i nie obserwujemy odwrotu od literatury, a wi c tak e odwrotu od poezji A wszystko wbrew temu, co s dzono jeszcze kilka lat temu, kiedy w czasach historycznego prze omu prorokowano upadek kultury Na potwierdzenie tej tezy przytoczy mo emy wynik nieoficjalnych i nie potwierdzonych do ko ca bada antropologicznych, wed ug kt rych tworzy w naszym kraju oko o 600 tysi cy poet w Jeste my przekonam, e jest to jednak liczba mocno zani ona.Jeste my wiadomi, e antologia niniejsza pokazuje niepe ny, ale jeste my o tym przekonani reprezentatywny obraz polskiej liryki urodzonej po 1960 roku Nasza antologia zawiera wi c utwory ponad stu poet w, zar wno tych bardziej, jak i mniej znanych Kryteria doboru, jakimi kierowali my si przy ustalaniu tre ci ksi ki odzwierciedlaj przyj te jak dot d hierarchie Dlatego poeci, o kt rych najch tniej wspominaj krytycy literaccy, kt rych wiersze najcz ciej goszcz na amach czasopism kulturalnych, kt rzy ciesz si wzgl dn lub ca kiem znacz c popularno ci w r d publiczno ci otrzymali najwi cej miejsca dla prezentacji swoich tekst w Pragniemy podkre li , e nie jest nasz ambicj ustawianie nowych hierarchii, podsycanie dyskusji lub prorokowanie przewarto ciowa Nasza antologia zosta a po prostu pomy lana jako zapis dorobku poet w urodzonych po 1960 roku.
 • Title: Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy
 • Author: Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz
 • ISBN: 8386735260
 • Page: 123
 • Format: Paperback

Comments

Leave a Comment

Name
Email
Your Comment
Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy By Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz Nasza antologia jest w pewnym sensie naturaln kontynuacj s ynnego przedsi wzi cia pod nazw Parnas Bis Skoro S ownik literatury urodzonej po roku 1960 prezentowa biogramy m odej, aczkolwiek dramatycznie starzej cej si literatury polskiej, przysz a kolej na prezentacj znacz cej przynajmniej cz ci jej dorobku.Jak si okaza o, wi cej os b w Polsce pisze wiersze ni proNasza antologia jest w pewnym sensie naturaln kontynuacj s ynnego przedsi wzi cia pod nazw Parnas Bis Skoro S ownik literatury urodzonej po roku 1960 prezentowa biogramy m odej, aczkolwiek dramatycznie starzej cej si literatury polskiej, przysz a kolej na prezentacj znacz cej przynajmniej cz ci jej dorobku.Jak si okaza o, wi cej os b w Polsce pisze wiersze ni proz Jest to zrozumia e, poezja w naszym kraju zawsze chyba odgrywa a wi ksz rol , ch tniej by a czytana, mia a wi ksze znaczenie ni proza Nie jest przecie tak, e w Polsce traktowano literatur ale poezj przede wszystkim jako jedn z bardziej wyrafinowanych form sp dzania wolnego czasu Zaskakuj cym jest fakt, i nie obserwujemy odwrotu od literatury, a wi c tak e odwrotu od poezji A wszystko wbrew temu, co s dzono jeszcze kilka lat temu, kiedy w czasach historycznego prze omu prorokowano upadek kultury Na potwierdzenie tej tezy przytoczy mo emy wynik nieoficjalnych i nie potwierdzonych do ko ca bada antropologicznych, wed ug kt rych tworzy w naszym kraju oko o 600 tysi cy poet w Jeste my przekonam, e jest to jednak liczba mocno zani ona.Jeste my wiadomi, e antologia niniejsza pokazuje niepe ny, ale jeste my o tym przekonani reprezentatywny obraz polskiej liryki urodzonej po 1960 roku Nasza antologia zawiera wi c utwory ponad stu poet w, zar wno tych bardziej, jak i mniej znanych Kryteria doboru, jakimi kierowali my si przy ustalaniu tre ci ksi ki odzwierciedlaj przyj te jak dot d hierarchie Dlatego poeci, o kt rych najch tniej wspominaj krytycy literaccy, kt rych wiersze najcz ciej goszcz na amach czasopism kulturalnych, kt rzy ciesz si wzgl dn lub ca kiem znacz c popularno ci w r d publiczno ci otrzymali najwi cej miejsca dla prezentacji swoich tekst w Pragniemy podkre li , e nie jest nasz ambicj ustawianie nowych hierarchii, podsycanie dyskusji lub prorokowanie przewarto ciowa Nasza antologia zosta a po prostu pomy lana jako zapis dorobku poet w urodzonych po 1960 roku.

Share this article...
 • [KINDLE] ✓ Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy | by ☆ Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz
  123 Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz
 • thumbnail Title: [KINDLE] ✓ Macie swoich poetów. Liryka polska urodzona po 1960 roku. Wypisy | by ☆ Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz
  Posted by:Krzysztof Jaworski Krzysztof Koehler Jarosław Mikołajewski Marzena Broda Karol Maliszewski Andrzej Stasiuk Tadeusz Pióro Wojciech Bonowicz
  Published :2020-06-07T20:20:56+00:00